Kasame Bundit University TH | EN
โครงสร้าง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ

งานบริหารแผนกลยุทธ์

อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์
อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วนิช

งานพัฒนาระบบงาน

รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์

งานประสานงาน

รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา
อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วนิช

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววราลี นาคแก้ว