Kasame Bundit University TH | EN
ติดต่อเรา

คลิกรูปเพื่อขยาย

วิทยาเขตพัฒนาการ

ส่วนงานวางแผนและพัฒนา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
โทร : 02 321 6930– 9 ต่อ 1432

e-mail : Planning@kbu.ac.th