Kasame Bundit University TH | EN
เกี่ยวกับเรา


ส่วนงานวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนในสายงานวางแผนและพัฒนา จัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 โดยมีภาระงานสำคัญคือ เป็นหน่วยงานนำในการประสานงานและการจัดทำแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์แผนปฎิบัติการประจำปี ติดตามประเมินผล และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง สนับสนุนภารกิจของคณะวิชา / หน่วยงานในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบันส่วนงานวางแผนและพัฒนา มีบุคลากรประจำจำนวน 6 คน ได้แก่

  1. ดร.เสนีย์ สุรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  2. รองศาตราจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. อาจารย์วิชญพงศ์ ศรึคชา อาจารย์ประจำ
  4. อาจารย์พัชรินทร์ เกริกฤทธิ์วณิช อาจารย์ประจำ
  5. อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ อาจารย์ประจำ
  6. นางสาววราลี นาคแก้ว เจ้าหน้าที่