Kasame Bundit University TH | EN
พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานนำเชิงยุทธศาสตร์ ในการดำเนินการจัดทำประสานงาน และปรับปรุงแผนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและภาคส่วนต่างๆ ประสานงานการจัดสรร งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการรวบรวมและประสานงาน จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ (Management Cockpit) ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริหาร

  2. เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ในการผลักดันและสนับสนุนให้คณะวิชา/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางในการ พัฒนาของมหาวิทยาลัย